Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Maleviziotis.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σάν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του.

Περιορισμός ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον κόμβο Maleviziotis.gr, διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, τα κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών Maleviziotis.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ο ιστότοπος Maleviziotis.gr χωρίς να εγγυάται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Περιορισμοί χρήσης

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προσωπικής απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικυτακού τόπου κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

Οι εικόνες και φωτογραφίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα, εκτό και αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό τερματικό (υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσίες Εγγεγραμμένων Χρηστών

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου Maleviziotis.gr, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Maleviziotis.gr.

Για την εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του portal ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – Πόλη – Χώρα. Ο αριθμός κινητού απαιτείται στη περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση από το Maleviziotis.gr με SMS. Οι Υπηρεσίες SMS παρέχονται μόνο σε συνδρομητές εταιριών τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα ανωτέρω στοιχεία, μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο του δικτυακού τόπου . Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του portal υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το portal διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του portal Maleviziotis.gr.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας.

Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στην υπηρεσία της Τράπεζας, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit Veri Sign, την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιoυνται μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς. Ο Maleviziotis.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του site. Ο Maleviziotis.gr, δεν αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστικής τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ο Maleviziotis.gr δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο Maleviziotis.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files) & Διευθύνσεις IP

Η πύλη Maleviziotis.gr χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη της πύλης Maleviziotis.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πολιτική Ιδιωτικότητας / Πολιτική Απορρήτου Στην πολιτική ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μας σας εξηγούμε πώς η εταιρεία μας επεξεργάζεται, συλλέγει, αξιοποιεί, μοιράζεται και διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα, όταν εσείς επισκέπτεστε και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας Maleviziotis.gr και στις συνδεδεμένες εφαρμογές κινητών συσκευών. Προσωπικό δεδομένο είναι κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες και αυτές οι υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας. Εφόσον επιλέξετε την υπερσύνδεση ή την υπηρεσία τρίτου, θα πρέπει να μελετήσετε την πολιτική ιδιωτικότητας που σας παρέχει ο συγκεκριμένος υπεύθυνος επεξεργασίας στη δική του ιστοσελίδα.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε: Τις ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να συλλέγουμε κατά περίπτωση και αναλόγως με την πραγματοποιούμενη χρήση των υπηρεσιών και τις δικές σας προτιμήσεις, επιλογές και συναινέσεις:

 • Τις προσωπικές σας πληροφορίες (όνομα επώνυμο).
 • Πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές (τηλέφωνα, Η/Υ) με τις οποίες έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας.
 • Προσωπικά δεδομένα που ανακοινώνονται όταν κάνετε αποδοχή λήψης των υπηρεσιών μας και όταν περιηγείστε στις ιστοσελίδες μας και στις εφαρμογές μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για να προβάλουμε διαφημίσεις και για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες μας και στις εφαρμογές μας.
 • Πληροφορίες από το προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα, όταν κάνατε αποδοχή λήψης υπηρεσιών και ανακοινώνετε τα δεδομένα σας στο κοινωνικό δίκτυο.
 • Την εικόνα σας, αν έχετε καταχωρήσει εικόνα στο προφίλ σας.
 • Έναν μοναδικό αριθμό λογαριασμού που σας αποδίδουμε, όταν για πρώτη φορά αποδέχεστε τη λήψη των υπηρεσιών μας, με βάση τον οποίο σας αναγνωρίζουμε κάθε φορά που μας επισκέπτεστε και εισέρχεστε στις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας άλλο μέσο ή κινητή συσκευή.
 • Τη διεύθυνση ΙΡ, δηλαδή έναν αριθμητικό κωδικό με τον οποίο αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας. Ο κωδικός αυτός παρέχει πληροφορίες για την χώρα, την περιοχή ή την πόλη που βρίσκεστε, το ιστορικό περιήγησής σας ή ακόμα και αναφορές για τις συσκευές σας, όπως η μοναδική διεύθυνση της συσκευής, η μοναδική διεύθυνση διαφημίσεων και τους περιηγητές που χρησιμοποιήσατε για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας μας.

ΙΙ. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αμέσως ή εμμέσως όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας: Ενδεικτικά όταν:

 • λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς ή δημοσκοπήσεις που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
 • συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails ή έρχεστε σε επαφή μαζί μας μέσω email, κοινωνικών δικτύων, εφαρμογών ή συγγενών τεχνολογιών.
 • προσχωρείτε στην επιγραμμική μας κοινότητα.
 • προσχωρείτε σε επικοινωνίες προώθησης.
 • χρησιμοποιείτε κινητές συσκευές για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.
 • αποκτάτε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας με cookies ή άλλες συγγενείς τεχνολογίες.
 • στέλνετε σχόλια (posting).

ΙΙΙ. Χρήση Cookies

 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία με κείμενο που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής σας μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους που έχει οριστεί στο αρχείο cookie. Ενεργοποιούνται (αποστέλλοντας ειδοποίηση στον διακομιστή ιστού του ιστότοπου) κάθε φορά που η ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή.
 • Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (σελίδες που επισκέπτονται, χρόνο που αφιερώνεται στις σελίδες, πληροφορίες περιήγησης, αποσυνδέσεις κ.λπ.) και προσωπικές ρυθμίσεις – αλλά αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με την ταυτότητα του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστοτόπων να διατηρούν φιλικούς προς το χρήστη ιστότοπους και να βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών που προσφέρουν στους ιστοτόπους τους στους επισκέπτες τους.

ΙV. Ποια cookies χρησιμοποιούμε:

 • «μόνιμα cookies» τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο. Παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή, αφού κλείσει ο ιστότοπος. Τα cookies αυτού του είδους χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να εντοπίζει επισκέπτες που επιστρέφουν. Τα μόνιμα cookies εντοπίζουν τους επισκέπτες που επιστρέφουν συνδέοντας το αναγνωριστικό της πλευράς του διακομιστή με τον χρήστη και ως εκ τούτου αποτελούν ουσιαστικό μέρος της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας για την επαλήθευση της ταυτότητας σας. Τα μόνιμα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών, συνδέοντάς τα με το σωστό στοιχείο στη βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστού της ιστοσελίδας. Ο εγγενής κίνδυνος χρήσης μόνιμων cookies είναι ότι μπορούν να εντοπίσουν μόνο τον περιηγητή ιστού και όχι τον ίδιο τον χρήστη. Αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί ένα σημείο δημόσιας πρόσβασης – όπως ένας υπολογιστής σε ένα Internet café ή μια δημόσια βιβλιοθήκη – για να συνδεθεί με εμάς και δεν καταφέρει ή δεν αποσυνδεθεί στο τέλος της συνεδρίας του, ένα άλλο άτομο μπορεί να έχει μη αυθεντική πρόσβαση και να αναγνωρίζεται ψευδώς από το σύστημά μας ως ο αρχικός χρήστης
 • «Cookies περιόδου λειτουργίας». Αυτά διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη. Αποθηκεύονται προσωρινά μόνο στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή ενώ ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο σύστημα να «θυμάται» ορισμένες πληροφορίες, οπότε ο επισκέπτης δεν θα πρέπει να τους παρέχει κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η αποθήκευση των «cookies περιόδου λειτουργίας» περιορίζεται στη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.
 • «Cookies συνόδου»: Αυτά τοποθετούνται ώστε με τη χρήση τους να αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων (π.χ. όταν συμπληρώνετε μια μακρύτερη φόρμα). Στο τέλος κάθε χρήσης της ιστοσελίδας – κάθε συνεδρία – καθώς και όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies αυτού του τύπου διαγράφονται αυτόματα.
 • Τα cookie τρίτου μέρους» δημιουργούνται από άλλους ιστοχώρους ή κοινωνικά δίκτυα. Αυτοί οι ιστοχώροι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απορρίψετε τα cookies.

 • Καθώς κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις προτιμήσεις cookie στην ενότητα «Ρυθμίσεις» του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε τη χρήση cookies του ιστότοπού μας στη συσκευή σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνονται τα cookies που αποστέλλονται στη συσκευή σας ή απλώς να απορρίπτετε όλα ή ορισμένα cookies, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να περιορίζετε τη λειτουργία του ιστότοπου.

V. Χρήση των κοινωνικών δικτύων

 • FACEBOOK Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές «social plugins» της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης facebook.com, που λειτουργεί από την Facebook. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (ένα λευκό «f» σε μπλε φόντο ή το εικονίδιο «thumbs-up»), ή με τη φράση «Facebook social plug-in». Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Facebook προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Facebook ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Facebook χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.
 • Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Facebook. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook από τον προσωπικό σας λογαριασμό, τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘Like’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Facebook λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Facebook εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins τοu.
 • Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Facebook, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην «πολιτική χρήσης δεδομένων» του Facebook.
 • Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook αλλά δε θέλετε το Facebook να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.
 • ΥOUTUBE Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί αρχεία video από το YouTube. Αυτά τα αρχεία περιέχουν cookies. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω cookies παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του YouTube (που μπορεί να αλλάζει περιοδικά). Η εταιρεία δεν έχει επιρροή σε αυτό.

VI. Google Analytics

 • H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου που προσφέρεται από την Google Inc («Google»). Τα Google Analytics χρησιμοποιούν «cookies». Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies, σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συνήθως μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανώνυμης περιήγησης στην ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για λογαριασμό των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και να προσφέρει συναφείς υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου στον ιδιοκτήτη της. Η διεύθυνση IP σας, που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο πλαίσιο των Google Analytics, δε συνενώνεται με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google.
 • Τα δεδομένα σας καταγράφονται αυτόματα από τον εξυπηρετητή ιστού του ιστότοπου, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας ή οποιαδήποτε ειδική δραστηριότητα από μέρους σας. Το σύστημα καταγράφει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την αυτόματη παραγωγή στατιστικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με άλλα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μια τέτοια συσχέτιση προβλέπεται στο νόμο. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διόρθωση λαθών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς σκοπούς.
 • Έχουμε φροντίσει η ΙΡ διεύθυνση σας να μεταδίδεται σε συνοπτική μορφή ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίησή σας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες είναι σε θέση να κατεβάσουν το Google Analytics opt-out add-on του περιηγητή. Αυτό το add-on πληροφρορεί την Google Analytics JavaScript (ga.js) ότι ουδεμία πληροφορία που αφορά σε επίσκεψη της ιστοσελίδας θα αποσταλεί στην Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες:

https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=el.

VII. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μας έχετε ζητήσει.
 • Διαχειριζόμαστε την σχέση μαζί σας.
 • Για να συμμετέχετε σε προγράμματα πιστότητας.
 • Για να σας προωθούμε αποτελέσματα ερευνών αγοράς.
 • Για να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις προτιμήσεις σας, όταν μας τις ανακοινώνετε.
 • Για να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τη διαφημιστική μας καμπάνια βασιζόμενοι στις προτιμήσεις που μας έχετε ανακοινώσει.
 • Για να συμμορφωνόμαστε στις νομικές υποχρεώσεις μας.
 • Για να εντοπίζουμε «ad blockers» και άλλες τεχνολογίες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες μας (όταν εντοπίζουμε τέτοιες τεχνολογίες ιδιωτικότητας τότε σας ρωτάμε ή ρωτάμε τον περιηγητή για να σας ρωτήσει αν μας επιτρέπετε να αγνοήσουμε αυτές τις φραγές και να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε διαφημίσεις). Συλλέγουμε πληροφορίες πώς χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.
 • Για να διαχειριζόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
 • Για να σας αποστέλλουμε μηνύματα επικοινωνίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για απευθείας πωλήσεις εφόσον έχετε συναινέσει.
 • Για να βελτιώνουμε την λειτουργία του κοινωνικού δικτύου.
 • Για την ασφάλεια σας.
 • Για να αποτρέπουμε την διασταύρωση πληροφοριών.
 • Για να πιστοποιούμε την αποδεκτή χρήση των υπηρεσιών μας.
 • Για να διαχειριζόμαστε τις πληρωμές και πιστωτικές κάρτες.
 • Για να διαχειριστούμε προβλήματα που τυχόν προκύπτουν σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, δεν ολοκληρώσατε την κράτησή σας ή που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ολοκλήρωσή της, εφόσον δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας.
 • Για την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής ή την παρακολούθηση της υπηρεσίας και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Σε περίπτωση εγκληματικών δραστηριοτήτων – σε συνεργασία με τον πάροχο του διαδικτύου του χρήστη και τις αρμόδιες αρχές – για τον προσδιορισμό της πηγής τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

VIII. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 • Συγκατάθεση: Όταν έχετε παραχωρήσει σε εμάς τη συναίνεσή σας να λαμβάνετε emails από εμάς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να πράξετε τούτο επιλέγοντας το «διαγραφή» σε οποιοδήποτε email λάβετε από εμάς.
 • Το έννομο συμφέρον μας: Όταν είναι αναγκαίο για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο λειτουργικό. Για παράδειγμα βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για να παρακολουθούμε με ποιο τρόπο και ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επισκέπτονται οι συνδρομητές-πελάτες μας, ή για να παρακολουθούμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και τον τρόπο που θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και επισκέψιμοι κάνοντας αναλύσεις αγοράς για να γνωρίζουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες προτιμούν οι πελάτες μας.
 • Εκτέλεση σύμβασης: Για παράδειγμα αν έχετε ζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας μας θα υποχρεωθούμε να συλλέξουμε τα πλήρη στοιχεία για τη συναλλαγή και να παρακολουθήσουμε την ορθή εκτέλεση της.
 • Συμμόρφωση με το νόμο: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποχρεωθούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να ανταποκριθούμε σσε νομικές υποχρεώσεις μας.

IX. Για ποιο διάστημα διακρατούμε (αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Διακρατούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τόσο διάστημα όσο είναι απαραίτητο. Εξαρτάται τούτο από το σκοπό της συλλογής και χρήσης τους εφόσον θα πρέπει να σας απαντήσουμε σε κάποια ερώτησή σας ή να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία ή κάποιο προϊόν ή για να επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Αν είχαμε μεταξύ μας κάποια συναλλαγή τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
 • Αν έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα συνεχίσουμε την επεξεργασία μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων από τη βάση μας.
 • Αν πρόκειται για περιπτώσεις direct marketing θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση σας για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αποστείλουμε αλληλογραφία στο μέλλον.
 • Αν πρόκειται για υποχρέωση εκ του νόμου, για όσο διάστημα προβλέπεται.

X. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορείτε να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε έναντι ημών ως υπευθύνων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπλοκες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες. Θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο όπως εσείς ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε διοικητικά έξοδα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που επαναλαμβάνεται αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή υπερβολικής αίτησης. Σημειώστε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Εάν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε με βάση το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της απόφασής μας αυτής, καθώς και για τις επιλογές σας για ένδικα μέσα. Αν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας επεξεργάστηκε παράτυπα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να επανορθώσουμε και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας και προς όλους τους επισκέπτες. Μπορείτε να μας στείλετε μια επίσημη καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

1. Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών Θα σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία ειδικά για τα παιδιά. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το ζητήσετε, θα παράσχουμε προφορικά τις πληροφορίες.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον σκοπό της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε χώρες εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια χώρα εκτός της ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό, την ενημέρωση για τις κατάλληλες διασφαλίσεις (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) σχετικά με τη διαβίβαση. δ) την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αυτό, ε) την ύπαρξη του δικαιώματός σας να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, στ) το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, να σας δώσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους, η) εάν υπάρξει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική, που ακολουθείται καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς.

3. Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους.

4. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν και να ανταποκριθούμε στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά υποβληθεί σε επεξεργασία, β) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, γ) Δηλώνετε την αντίθεση σας με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ (ως κατωτέρω υπό 8) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εξακολούθηση της επεξεργασίας, δ) Τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα, ε) Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο, ζ) Η νόμιμη βάση της για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση που δόθηκε από κηδεμόνα για ένα παιδί σύμφωνα με το άρθρο 8.1 ΓΚΠΔ και είτε (I) είστε ο κηδεμόνας και το παιδί είναι ακόμα κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης, ή (II) είστε τώρα το παιδί ηλικίας μεγαλύτερης από την ηλικία συγκατάθεσης. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία τους: α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία, γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η αίτηση είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή (ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
 • δεν έχουμε πλέον τη βάση της νομιμότητας για επεξεργασία, αλλά αντιτάσσετε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση τους
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον αρχικό σκοπό, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ (ιδέ κατωτέρω) και ζητάτε τον περιορισμό μέχρι την επαλήθευση του λόγου εναντίωσης

Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους. Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

7. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ΄ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

8. Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται είτε στο έννομο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ είτε είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ. Δεν θα υποβάλλουμε στη συνέχεια τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3 ΑΘΗΝΑ, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@maleviziotis.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Προσθήκη Νέας Playlist